Nacházíte se zde: Úvod Návštěvní řád

Návštěvní řád

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás a přejeme Vám pohodlné nákupy a plno zábavy v Nákupním centru Eden. K tomu, abychom Vám vytvořili, co nejpříjemnější prostředí Vás žádáme o dodržování a respektování Návštěvního řádu. Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám pohodové nákupy v NC Eden.

ČLÁNEK I.
Ve vnitřních prostorách objektu není zejména povoleno/je zakázáno

 • poškozovat majetek v objektu, včetně popisování nápisy, graffiti, hraní míčových her, atd.
 • používat fyzické síly, násilí, neslušných gest nebo výrazů, projevů hanobících rasu, náboženství nebo skupinu osob, v jejichž důsledku může dojít k výtržnostem a k ohrožení nebo omezení ostatních osob
 • konzumovat alkoholické nápoje mimo vyhrazené prostory
 • kouřit mimo vyhrazené prostory včetně použití elektronických cigaret a jiných elektronických zařízení pro spalování či zahřívání tabáku a používání otevřeného ohně
 • vstupovat pod vlivem omamných, či návykových látek a jakékoliv vnášení toxické a omamné látky, vstupovat s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími či nebezpečnými látkami
 • vnášet do objektu, předměty nadměrné velikosti, střelné zbraně a jiné nebezpečné předměty s výjimkou státních a komunálních policejních složek
 • znečišťovat objekt, plivat, odkládat odpadky a žvýkačky mimo vyhrazené odpadkové koše
 • vstupovat ve znečištěném oděvu a obuvi
 • vstupovat se zmrzlinou nebo jiným druhem pokrmu s nebezpečím znečištění objektu
 • vstupovat se zvířaty všeho druhu (týká se i zvířat nesených v taškách/schránkách) s výjimkou vodících psů, doprovázejících držitele průkazu ZTP/P
 • jezdit na kolečkových bruslích a skateboardech, jezdit na kole, koloběžce a jiných dopravních prostředcích
 • používat hlasité projevy, křik, pouštět rozhlasové nebo magnetofonové přístroje, tzn. rušit a jinak obtěžovat ostatní osoby v objektu svým projevem, oblečením, hlukem, zápachem, atd.
 • provozovat jakékoli propagační aktivity na území Nákupního centra, které zejména zahrnují distribuci letáků, nabídku vzorků, provádění anket a průzkumů a provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu Správy Centra
 • žebrat a získávat jakýkoliv jiný majetkový prospěch z nepoctivých zdrojů
 • provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez předchozího písemného povolení Správy centra
 • vstupovat do objektu osobám mladším 10ti let bez doprovodu zletilé osoby
 • převážet osoby starší 5ti let na/v nákupních vozících, stejně tak psy, kočky, jiná domácí zvířata, kola, jiné nadměrné náklady a znečištěné věci

ČLÁNEK II.
Ve vnějších prostorách není zejména povoleno/je zakázáno

 • poškozovat majetek vně objektu, včetně popisování nápisy, graffiti, provozování street jumpu, hraní míčových her, atd.
 • sezení na zábradlích lávky pro pěší a nouzových schodišť včetně pohybu po těchto schodištích s výjimkou evakuace objektu
 • koupání osob, znečišťování vody ve fontáně a vstupování na obrubu fontány včetně ostrůvku (voda je chemicky ošetřena)
 • koupání zvířat ve fontáně (voda je chemicky ošetřena)
 • zanechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazená stání pro nákupní vozíky
 • zanechávat kola mimo vyhrazené stání (stání pro kola není hlídáno, prostor je však monitorován kamerovým systémem)
 • žebrat a získávat jakýkoliv jiný majetkový prospěch z nepoctivých zdrojů
 • provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez předchozího písemného povolení Správy centra
 • parkovat na chodnících, zásobovacích dvorech, trávníku, atd., v případě nedodržení tohoto ustanovení bude vozidlo odtaženo na náklady majitele. Výjimky lze povolit pouze se souhlasem Správy centra

ČLÁNEK III.
V prostorách nehlídaného podzemního parkoviště není zejména povoleno/je zakázáno

 • vjíždět s vozidlem vyšším než 220cm, s vozidlem bez registračních značek, s vozidlem na CNG/LPG, s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem, s nákladním vozidlem s celkovou hmotností nad 2.000 kg a bez platného parkovacího lístku či parkovací karty
 • kouřit mimo vyhrazené prostory včetně použití elektronických cigaret a jiných elektronických zařízení pro spalování či zahřívání tabáku a používání otevřeného ohně
 • setrvávat v zaparkovaných vozidlech se spuštěným motorem nad nezbytně nutnou dobu dostačující pro zaparkování vozidel. Obsluha je, uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení
 • provádět jakékoliv opravy vozidla (včetně doplňování provozních tekutin) nebo jeho mytí či čištění, včetně dalších činností, odporující účelu parkovacích ploch
 • fotografovat a pořizovat videozáznamy bez předchozího povolení Provozovatele k této činnosti
 • pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek
 • jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích neřadících se mezi osobní vozidla (např. motokárách) bez předchozího povolení Provozovatele k této činnosti
 • nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku)
 • jakkoliv znečišťovat parkovací plochy (odpadky, nedopalky z cigaret, výkaly atd.)
 • žebrat a získávat jakýkoliv jiný majetkový prospěch z nepoctivých zdrojů
 • provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez předchozího písemného povolení Provozovatele. Dále se na parkovišti zakazuje umisťování reklamačních předmětů, letáků, transparentů, hesel, výzev apod., a to zejména na okna či karoserie parkujících vozidel bez předchozího písemného povolení Provozovatele
 • provozovat cvičné jízdy autoškol

Plné znění provozního řádu nehlídaného podzemního parkoviště je umístěno v parkovišti a na webových stránkách.

ČLÁNEK IV.
Další ustanovení návštěvního řádu

 • vstup a pobyt v prostorách Nákupního centra Eden je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a interních předpisů NC Eden. Návštěvní řád je také k dispozici na webových stránkách.
 • Návštěvníci jsou oprávněni užívat službu FREE WIFI pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb a pokyny poskytovatele připojení. Návštěvníci službu FREE WIFI nesmí využívat k rozesílání nevyžádaných informací či zpráv (zejména e-mailů) třetím osobám. Úplné podmínky používání FREE WIFI v nákupním centru najdete na http://www.nceden.cz/o-centru/sluzby-centra/
 • v prostoru parkovišť jsou návštěvníci povinni dbát dopravního značení, Provozního řádu nehlídaného podzemního parkoviště a instrukcí obsluhy
 • v případě zneužití nebo poškození protipožárního zařízení, zařízení elektronického zabezpečení, nouzových únikových východů a interkomu bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu
 • každá osoba vstupující do NC Eden je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku NC Eden nebo jeho nájemců. Náhrada veškerých škod způsobených zákazníky a návštěvníky NC Eden na nich bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 • zákazníci Nákupního centra mohou využít stojanu na kola umístěného před hlavním vstupem, prostor však není hlídán a Provozovatel neodpovídá za případné poškození, nebo krádeže kol
 • je zakázáno ležet nebo spát na lavičkách umístěných na pasážích nebo kdekoliv v prostorách objektu, včetně laviček okolo Nákupního centra
 • vlastník NC Eden nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví zákazníků a návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních osob
 • je zakázáno používat únikové východy zákazníky, mimo případ evakuace centra
 • v případě evakuace objektu NC Eden je každá osoba pobývající v objektu povinna dodržovat požární poplachové směrnice, požární řád, řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcí vysílaných místním rozhlasem
 • je zakázán vstup zákazníků do všech neveřejných prostor a používání nákladních či služebních výtahů
 • není dovoleno fotografování a filmovaní v celém objektu NC Eden včetně parkoviště a vnějších prostor patřících NC Eden bez souhlasu Správy centra
 • Návštěvníci jsou dále povinni nezdržovat se od sebe v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, respektovat označení prostoru pro čekání a umístěných značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky/návštěvníky, zkoušet oděvy a obuv až po předchozí dezinfekci rukou, mít zakryté nos a ústa.
 • vnitřní i vnější prostory Nákupního centra a prostory parkoviště jsou monitorovány kamerovým systémem a za účelem kontroly dodržování doby bezplatného parkování jsou při vjezdu a výjezdu kamerami snímány registrační značky vozidel

V Praze dne 7. 5. 2020

Návštěvní řád ke stažení (soubor PDF, 151 kB)

Otevírací doba

Obchody

Obchody

9:00 - 21:00
TESCO EXTRA

TESCO EXTRA

0:00 - 24:00
Parkování

Parkování

Zdarma 3 hod. denně

Odebírání novinek

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (42.6 + 11.7) *

Otevírací doba v Edenu

Navštivte naše další obchodní centra nebo pasáže tesco

Nahoru